Privacy statement

Menkveld Advocatuur gaat vertrouwelijk om met verkregen persoonsgegevens en persoonlijke informatie. Persoonsgegevens zijn alle directe en indirecte gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: de betrokkene. Met dit privacy statement informeert Menkveld Advocatuur betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Daarmee wordt voldaan aan de informatieplicht volgens de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Menkveld Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Als u gebruik maakt van deze diensten, stemt u ermee in dat de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Menkveld Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten;
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • het afhandelen van financiële zaken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor de bovengenoemde doeleinden en op basis van de verderop weergegeven gronden verwerkt Menkveld Advocatuur onder andere de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens, alleen voor zover die nodig zijn voor een adequate dienstverlening of rechtsbijstand:

 • naam: achternaam + voornamen + initialen
 • adres + postcode + woonplaats
 • telefoonnummer(s) + e-mailadres(sen)
 • geboortedatum
 • BSN
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • vreemdelingennummer

De verwerking wordt mogelijk doordat de persoonsgegevens

 1. door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt
 2. in het kader van de dienstverlening van u zijn verkregen
 3. door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt
 4. via openbare bronnen bij ons bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Menkveld Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden genoemd in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Menkveld Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, het voeren van (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Menkveld Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder, op grond van een wettelijke verplichting.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Menkveld Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Menkveld Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Denk aan een accountant, een notaris of een ingeschakelde andere derde partij voor een second opinion of deskundigenrapport.

Gebruik social media

Op de website van Menkveld Advocatuur zijn geen knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook.

Beveiliging persoonsgegevens

Menkveld Advocatuur zorgt voor passende en actuele technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Voor zover daarbij gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen in een verwerkersovereenkomst afspraken worden gemaakt over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Menkveld Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de genoemde doeleinden noodzakelijk is, dan wel op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

Privacyrechten van betrokkenen

Als Menkveld Advocatuur persoonsgegevens van u verwerkt, bent u betrokkene. Als betrokkene heeft u het recht

 • op informatie over de verwerking van uw gegevens;
 • op inzage in de gegevens;
 • op correcties, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke gegevens;
 • van verzet tegen het gebruik van uw gegevens;
 • op dataportabiliteit;
 • op vergetelheid;
 • op beperking van de verwerking;
 • om eerder gegeven toestemming tot verwerking in te trekken;
 • om een klacht over de verwerking in te dienen.

Een verzoek daartoe kunt u richten aan Menkveld Advocatuur, via lawyer@xs4all.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin Menkveld Advocatuur niet of niet volledig aan uw verzoek als betrokkene kan voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, wordt gevraagd u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met pasfoto en afgeschermd Burgerservicenummer. Menkveld Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en Cookies

Menkveld Advocatuur houdt geen gebruik(er)sgegevens bij van de website. Om het gebruiksgemak van de website te vergroten, kunnen zogenaamde functionele ‘cookies’ worden gebruikt. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (acm.nl) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Menkveld Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Jan Willem Menkveld, lawyer@xs4all.nl of 06 – 26 50 44 31.

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 oktober 2021.

Contact